عکسی فوق العاده بی نظیر از لحظه ی نوشیدن قطره ای آب توسط یک مورچه!