به جای تاکید روی کیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاکید نکنیم؟
بیایید از خانم ها شروع کنیم:
 *زن ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.*
 *زن ها وقتی خوشحالند گریه میکنند.*
 *زن ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه کارهای کوچکی انجام میدهند.*
 *زن ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی کنند.*
 *زن ها قدرت این را دارند که وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.*
*زن ها می دانند چگونه یک وعده شام یا ناهار معمولی را به یک فرصت تبدیل کنند.*
 *زن ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.*
 *زن ها می دانند که چگونه یک دوست بیمار را تیمار کنند.*
*زن ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.*
*زن ها می دانند چگونه ساعت های متوالی کودکان را سرگرم کنند.*
*زن ها صادق و وفادار هستند.*
*زن ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.*
*زن ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه کار انجام می دهند.*
*زن ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.*
*زن ها می دانند چگونه به یک مرد احساس پادشاه بودن بدهند.*
*زن ها دنیا را مکانی شادتر برای زندگی می سازند.*

*حالا نوبت مردهاست....:*
*مردان برای حمل اشیاء سنگین و کشتن سوسک و عنکبوتها خوب هستند.!!!* 
 
 
منبع: ارسالی کاربران سیمرغ