عکسی حیرت انگیز از کفش های بجا مانده و سایه هایی که با شما سخن می گویند ...